เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน

กศน.ตำบลลาดหลุมแ้ก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีรายชื่อวิชาเรียนต่อไปนี้

1. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (พต32005)

3. อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า(พว02001)

4. การทำผ้าบาติก(อช02040)

5. ประวัติประเทศมหาอำนาจ(สค32003)

6. อาเซียนศึกษา(สค02015)