homeมัธยมศึกษาตอนปลาย
personperson_add
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สอน
ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
185

สถานศึกษา
กศน.ตำบลลาดหลุมแ้ก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีรายชื่อวิชาเรียนต่อไปนี้

1. โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (พต32005)

3. อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า(พว02001)

4. การทำผ้าบาติก(อช02040)

5. ประวัติประเทศมหาอำนาจ(สค32003)

6. อาเซียนศึกษา(สค02015)

 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)