คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อินทิรา ลาวัณย์

โรงเรียนนารานุบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2