คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2