ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจการใช้ลักษณะ ท่าทางของร่างกายสามารถสื่อความคิด ความรู้สึกแทนคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้