เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนภาษาไทย กับครูจันทร์ทิมา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทร์ทิมา เชื้อดวงผูย

โรงเรียนนาแกพิทยาคม

ชั้นเรียนภาษาไทย ที่เปิดกว้าง นักเรียนฟังครู และแตกยอดความคิด ครูคือผู้ชี้ทาง และสร้างแรงใจให้ใฝ่หาความรู้ ความคิดที่ต่อยอดออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะห้องเรียน คือ ไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยม

ห้องเรียน คือ บ้านที่อบอุ่น ห้องเรียนมีประตูที่กว้างพอที่จะเปิดรับความรู้ และพร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกใบใหญ่อย่างรู้รอบ รู้ทัน

ทั้งหมดนี้ คงจะพอเรียกได้ว่า ทักษะชีวิต

เพราะห้องเรียนนี้ ไม่ได้เพียงแค่สอนภาษาไทย แต่เราสอนผู้เรียนให้ใช้ภาษาไทยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีงาม