Basic English Grammar 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในปัจจุบันมาก ถือได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะต้องศึกษาวิธีการพูด สำเนียง สำนวน และคำศัพท์แล้ว โครงสร้างทางภาษาถิอว่าเป็นส่วนสำคัญที่หลายๆคนมองข้ามไป การศึกษา Grammar นั้นทำให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาของเจ้าของภาษา เข้าใจถือวิธีใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาส่วนอื่นๆให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น