สุขศึกษาระดับประถมศึกษา

ภาวินี สุนนท์นาม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

2.เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

3.เห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

4. เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม

5.การป้องกันและหลีกเลี่ยง การใช้สารเสพติด และความรุนแรง