เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาระดับประถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาวินี สุนนท์นาม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

1.เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

2.เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

3.เห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

4. เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม

5.การป้องกันและหลีกเลี่ยง การใช้สารเสพติด และความรุนแรง