ปวช.2/3 วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สาวิณี บุญผลึก

วิทยาอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

-