433-101 Burmese Foundation (2/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาพม่าเบื้องต้น มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ภาษาพม่าระดับพื้นฐาน ระบบเสียงภาษาพม่า ฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง โครงสร้างประโยค และคำศัพท์พื้นฐานประมาณ 300 คำ