สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป . 6

คำอธิบายชั้นเรียน

พุทธประวัติจากปางพระพุทธรูปประจำวันเกิด Attitude of the Buddha.