เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนั่งสมาธิ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิ ซึ่งหากผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติจริงก็จะทำให้ผู้เรียนมีสติ คิดอะไรทะลุปรุโปร่ง รอบคอบ และมีจิตใจที่ผ่องใส่