เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยาวิธีการในการศึกษาและสาขาต่างๆของจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆรากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ พัฒนาการในวัยต่างๆพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะ นิสัย การรับรู้และการเรียนรู้ ความรู้สึกและอารมณ์แรงจูงใจบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลสุขภาพจิตและการปรับตัวตลอดจน มนุษย์สัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และนำจิตวิทยาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ