จิตวิทยาสำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยาวิธีการในการศึกษาและสาขาต่างๆของจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆรากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ พัฒนาการในวัยต่างๆพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะ นิสัย การรับรู้และการเรียนรู้ ความรู้สึกและอารมณ์แรงจูงใจบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลสุขภาพจิตและการปรับตัวตลอดจน มนุษย์สัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และนำจิตวิทยาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ