สนุกกับศิลปะ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวศิริวิมล คล้ายประดิษฐ

โรงเรียนทองทาบพิทยา

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ