สนุกกับศิลปะ ป.3

นางสาวศิริวิมล คล้ายประดิษฐ

โรงเรียนทองทาบพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ