เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ทั่วไปม.1(นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้น