ศิลปศึกษา นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริภักดิ์

เพ็ญพักตร์ ศิริภักดิ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถ รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบ้าน