คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.1

วิลาวัลย์ สำราญจิตต์

โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนโปรแกรม Microsoft Word สอนโดยอาจารย์วิลาวัลย์