Science P.5 เนตรนภา โสภะสุนทร

เนตรนภา โสภะสุนทร

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพืช เป็นภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งในสี่รายวิชาด้านภาษาต่างประเท