ผู้สอน
ภาวินี พีริยะภาวกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ ม.1 น.ส.ภาวินี พีริยะภาวกุล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18529

สถานศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์