วิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวณัฐธิดา สะเดา

ณัฐธิดา สะเดา

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งมีมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6