วิชาการจัดการสุขภาพ นายคมกฤษ ฟองอ่อน

คมกฤษ ฟองอ่อน

โรงเรียน อสม ตำบลจอมศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองแบบองครวม