เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ม.1 : จำนวนเต็ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รมิศา บัวระภา

โรงเรียนเซนต์เมรี่

เนื้อหาเรื่องจำนวนเต็ม แบ่งเป็น จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ

การบวก ลบจำนวนเต็ม

การคูณ หาร จำนวนเต็

สอนโดย ครูรมิศา บัวระภา