คณิตศาสตร์ ม.1 : จำนวนเต็ม

รมิศา บัวระภา

โรงเรียนเซนต์เมรี่

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเรื่องจำนวนเต็ม แบ่งเป็น จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์ จำนวนเต็มลบ

การบวก ลบจำนวนเต็ม

การคูณ หาร จำนวนเต็

สอนโดย ครูรมิศา บัวระภา