สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพของตนเองได้

2.นักเรียนสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้