วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 นางสาวศรานันท์ ชาญนรา

ศรานันท์ ชาญนรา

โรงเรียนบ้านนาม่วง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำทักทายในชีวิตประจำวัน