วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 นางสาวศรานันท์ ชาญนรา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำทักทายในชีวิตประจำวัน