เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

2. มีการเรียนแบบอิสระ

3. มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมภายในห้องและนอกห้องเรียน