ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

2. มีการเรียนแบบอิสระ

3. มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมภายในห้องและนอกห้องเรียน