นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุปราณี หลงดอนโสก

โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยความรู้สนุกสนาน