นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 1

สุปราณี หลงดอนโสก

โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยความรู้สนุกสนาน