ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเนื้อหาใหม่ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน โดยสามารถสอนเสริม และสอนทบทวนได้