วิชาภาษาอังกฤษ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเข้าใจโครงสร้างของประโยค คำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษ