วิชาภาษาอังกฤษ ป.4

เอมวิกา เอกตาแสง

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเข้าใจโครงสร้างของประโยค คำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษ