สุขพลtป.1

กนกพร แสนสกุล

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับสุขพละระดับชั้นป.1 สอนโดยครูกนกพร