เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักการดำเนินชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบ็ญจมาศ สะตะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

นักเรัยนสามารถมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้