ทักการดำเนินชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรัยนสามารถมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้