ทักการดำเนินชีวิต

เบ็ญจมาศ สะตะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรัยนสามารถมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้