คณิตศาสตร์

มณฑิฌา ทองมั่น

โรงเรียนบ้านเรืองชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวก การลบจำนวนเต็มสิบ