ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (993-291)/58

ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินสภาพผู้ใช้บริการตามแบบแผนสุขภาพ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลได้ครอบคลุมตามความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและเหมาะสม