เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (993-291)/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินสภาพผู้ใช้บริการตามแบบแผนสุขภาพ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลได้ครอบคลุมตามความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการได้ถูกต้องและเหมาะสม