ภาษาไทยน่ารู้ ป.1

เมธิตา ศรีวะสุทธิ์

โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ

คำอธิบายชั้นเรียน

1)ข้อใดคือสระอา

ก.า
ข.ะ
2)ข้อใดคือสระออ
ก.อ
ข.ใ
3)อา-ระ-ยะ-ทำ
ก.อาระยะทำ
ข.อารยธรรม
4)ทำ-มะ-ชาด
ก.ธรรมะชาด
ข.ธรรมชาติ
5)ข้อใดคือสระแอ
ก.แ
ข.เ