เคมีหรรษา 4/133

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเคมีเพิ่มเติ่ม 1 เรื่องตารางธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/133 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน