ชั้นประถมศึกษาปี 5

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประส่งค์ของการเรียน

 

เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้อย่าง

ถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ