homeชั้นประถมศึกษาปี 5
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปี 5

ผู้สอน
person
Miss Waesakiyah Yusoh
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1858

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประส่งค์ของการเรียน

 

เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้อย่าง

ถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)