homeชั้นประถมศึกษาปี 5
person
ชั้นประถมศึกษาปี 5

ผู้สอน
Miss Waesakiyah Yusoh
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปี 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1858

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วัตถุประส่งค์ของการเรียน

 

เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้อย่าง

ถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)