เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สระน่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อที่ 1. ข้อใดมีคำประสมสระเลื่อน

ก. บูชาผู้ที่ควรบูชา

ข. ไม่คบคนพาล

ค. คบบัณฑิต

ง. ตั้งตนไว้ชอบ

ข้อที่ 2. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นทุกคำ

ก. ไม่คบคบพาล

ข. คบบัณฑิต

ค. บูชาผู้ที่ควรบูชา

ง. ตั้งตนไว้ชอบ

ข้อที่ 3. สระเอา เป็นสระชนิดใด

ก. สระแท้

ข. สระประสม

ค. สระเกิน

ง. สระลอย

ข้อที่ 4. ข้อใดมีรูปสระที่ไม่ออกเสียงทุกคำ

ก. เมรุ ทิฐิ โพธิ์

ข. พระธาตุ สิริกิตติ สมาธิ

ค. เกียรติ พยาธิ ธาตุ

ง. ปฏิบัติ วุฒิ เศรษฐี

ข้อที่ 5. ข้อใดประสมสระแท้ทุกคำ

ก. สิบสองสิงหาคม

ข. รวมกันและตริหา

ค. เทวามนุษย์ทั่ว

ง. ด้วยกาละล่วงนาน