ผู้สอน
มัลลิกา ไกยสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สระน่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18580

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำโสม


คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อที่ 1. ข้อใดมีคำประสมสระเลื่อน

ก. บูชาผู้ที่ควรบูชา

ข. ไม่คบคนพาล

ค. คบบัณฑิต

ง. ตั้งตนไว้ชอบ

ข้อที่ 2. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นทุกคำ

ก. ไม่คบคบพาล

ข. คบบัณฑิต

ค. บูชาผู้ที่ควรบูชา

ง. ตั้งตนไว้ชอบ

ข้อที่ 3. สระเอา เป็นสระชนิดใด

ก. สระแท้

ข. สระประสม

ค. สระเกิน

ง. สระลอย

ข้อที่ 4. ข้อใดมีรูปสระที่ไม่ออกเสียงทุกคำ

ก. เมรุ ทิฐิ โพธิ์

ข. พระธาตุ สิริกิตติ สมาธิ

ค. เกียรติ พยาธิ ธาตุ

ง. ปฏิบัติ วุฒิ เศรษฐี

ข้อที่ 5. ข้อใดประสมสระแท้ทุกคำ

ก. สิบสองสิงหาคม

ข. รวมกันและตริหา

ค. เทวามนุษย์ทั่ว

ง. ด้วยกาละล่วงนาน