คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.5

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์