รกิจ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน ภาพรวมของงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตลอดไปจนถึงการนำไปใช้และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ