เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน ภาพรวมของงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตลอดไปจนถึงการนำไปใช้และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ