โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ ( คพธ.561)

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่งานต่างๆ ทางด้านบุคลากร การตลาด การผลิต การเงิน และการบัญชี