1103303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ดศ.56) (อ.ปสุตา แก้วมณี) (จ.)

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ชั้นปีที่ 3

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ห้อง ดศ.56

เวลาเรียนวันจันทร์ (บ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น.