1103303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ปฐ. 562) (อ.ปสุตา แก้วมณี) (ศ.)

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง ปฐ.562

เวลาเรียน วันศุกร์ (บ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น.