ปอโท MGT 5203 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (Informtion System and Technology for Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ