homeปอโท MGT 5203 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (Informtion System and Technology for Management)
personperson_add
ปอโท MGT 5203 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (Informtion System and Technology for Management)

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปอโท MGT 5203 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ (Informtion System and Technology for Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
186

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)