ประถมศึกษาปีที่ 3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในวิชาสุขศึกษา