Computer Graphics (8311325)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก สูตรคณิตศาสตร์การสร้างเส้นตรง วงกลม การระบายสี การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบของผู้ใช้และระบบ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงหรือภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างใดอย่างหนึ่ง