เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปี 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

วัตถุประส่งค์ของการเรียนรู้

    เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้โครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้อย่าง

ถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ