เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Programming III (8311420)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : การศึกษาภาษาโปรแกรมอย่างลึกซึ้งหนึ่งภาษาหรือมากกว่าที่เป็นกรณีศึกษา ภาษาที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือเพื่อให้ได้รู้จักภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน