Computer Programming III (8311420)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา : การศึกษาภาษาโปรแกรมอย่างลึกซึ้งหนึ่งภาษาหรือมากกว่าที่เป็นกรณีศึกษา ภาษาที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือเพื่อให้ได้รู้จักภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน