เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MGT3101 Human Resource Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Chompu Nuangjamnong

Saint John's University, Thailand

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางบุคลากร การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษา และการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาและภายนอกองค์การ