MGT3101 Human Resource Management

Chompu Nuangjamnong

Saint John's University, Thailand

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางบุคลากร การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การธำรงรักษา และการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาและภายนอกองค์การ