เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-2 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-2 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข (Laws and Ethics for Public Health Professional) 2(2-0-4)

สังเขปรายวิชา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ