เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-2 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-2 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]

4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development) 2(1-3-3)

สังเขปรายวิชา: หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการวินิจฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสร้างเครือข่าย และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม