ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

58-2 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18626

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

58-2 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management) 2(2-0-4)

สังเขปรายวิชาซ ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ