1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย


ผู้สอน
วัชรพล วิบูลยศริน
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

รหัสวิชา
1864

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายวิชา

การนำหลักการและเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ   มาพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books