1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำหลักการและเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ   มาพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา