เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำหลักการและเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ   มาพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา