home1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย
personperson_add
1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

ผู้สอน
วัชรพล วิบูลยศริน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1864

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำหลักการและเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ   มาพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)