นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น