นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นที่ 1

นางสาวว.วาณี ธุระพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น